BETINGELSER

Læs herunder om Din Graviditets Betingelser mm.

Betingelser for Booking

Betaling sker ved booking på Din Graviditets hjemmeside, hvor beløbet reserveres ved bestilling og trækkes ved fremmøde på behandlingsdagen.

Ved afbud tidligere end 24 timer før den planlagte ydelse trækkes der intet beløb.

Ved udeblivelse eller afbud senere end 24 timer inden den planlagte ydelse opkræves det det fulde beløb, med mindre der kan fremvises gyldig dokumentation for udeblivelsen. (hospitalsindlæggelse/fødsel).

Ved for lille tilmelding til fødselsforberedelseshold (Minimum 3 par) forbeholder vi os retten til at aflyse holdet. Der forsøges i vid udstrækning at finde en anden løsning f.eks. ved at tilbyde de involverede klienter en anden undervisningsdato, tilbyde individuel undervisning eller lignende.

Ved sygdom og lignende tvingende årsager forbeholder vi os retten til at aflyse allerede bookede behandlinger. Vi forsøger så vidt muligt at finde en andet tidspunkt, hvis ønsket.

Persondatapolitik

Læs herunder om hvordan Din Graviditet behandler din persondata.

Privatlivspolitik

Websitet ejes og publiceres af:

Din Graviditet ApS
Bagsværd Sundhedshus
Vadstrupvej 41, 1. Sal
2880 Bagsværd

Telefon: +45 26 81 66 66
E-mail: info@dingraviditet.dk
CVR. 40906347

I forbindelse med dine behandlinger hos Din Graviditet er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

Din Graviditet behandler dine personoplysninger forsvarligt og i overensstemmelse med persondataloven.

Dine data udleveres ikke til tredjemand uden din tilladelse, medmindre myndigheder måtte kræve dem udleveret.

1. Hvilke oplysninger vi behandler
Modtager du behandling hos Din Graviditet, vil vi i forbindelse med din behandling notere oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage/Udveksle helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i Sundhedsloven kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål og til brug for, at du kan modtage undervisning  m.m. i forbindelse med deltagelse i f.eks. holdundervisning. Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra.

2. Samtykke
Når Din Graviditet indsamler, behandler og opbevarer personfølsom data må det kun ske efter dit samtykke. 

Du kan som kunde til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, det gøres skriftligt ved at sende Din Graviditet en email på info@dingraviditet.dk

Afvent bekræftelse på modtagelse af email. Hvis du mod forventning ikke inden rimelig tid modtager en bekræftelse på din email så kan du kontakte Din Graviditet per telefon (se Din Graviditets hjemmeside).

3. Videregivelse af oplysninger
Efter Sundhedsloven har Din Graviditet tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme, fortrolige forhold.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for Din Graviditet må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i Sundhedsloven kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe oplysningerne opbevares
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er for jordemødre 10 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 1. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter Autorisationsloven § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig. Dog skal dog være opmærksom på, at det som følge af lovgivning mm. ikke er alt persondata der går ind under ‘retten til at blive glemt/slettet’.

6. Konsekvensanalyse
Grundet virksomhedens omfang, vurderes det, at Din Graviditet ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en konsekvensanalyse af håndtering af persondata.

7. Klage
Klager over Din Graviditets behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

8. Hvordan vi beskytter dine data
Din Graviditets IT systemer beskytter data med SSL krypterede tjenester, herunder vores booking- og journalsystem. Desuden anvender vi ”best practice” ved valg af IT underleverandører samt for anvendelse af kodeord og for anden opbevaring af data end den it-baserede.

9. IT Platform
Din Graviditet anvender Terapeut Booking som IT platform. Denne platform opbevarer data hos et danskejet hosting-selskab i Danmark. Dine data vil altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen. Alt data vi indsamler ved booking og journalføring, samt det du selv opretter og registrerer ved online booking behandles fortroligt og er krypteret. Terapeutbooking har databehandleraftale med Dinero, Sygeforsikring Danmark og EasyPay.
Ved onlinebooking indhentes aktivt et samtykke fra dig, hvormed du accepterer Din Graviditets betingelser og vilkår for persondatahåndtering, samt virksomhedens øvrige vilkår og forretningsbetingelser.